NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD PARKU DAKOL

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD PARKU DAKOL

Platnost: od 1. 5. 2020

Provozovatel: Výrobní dílny DAKOL, s.r.o., 735 72 Petrovice u Karviné 570, IČO: 61944696

 

 1. Vybavení a zařízení Parku DAKOL slouží ke hrám a sportovnímu vyžití dětí a mládeže.
 2. Vstupem do areálu parku souhlasíte s Návštěvním řádem parku a pravidly, kterými se řídí provozování parku a užívání jednotlivých stanovišť/herních prvků.
 3. Pobyt v areálu je možný pouze v provozní době.
 4. Vstup do parku a používání jednotlivých stanovišť/herních prvků je na vlastní nebezpečí návštěvníků.
 5. Dětem předškolního věku je povolen vstup a užívání herních prvků a vybavení v prostoru parku pouze v doprovodu a pod trvalým dozorem rodičů nebo jiné odpovědné osoby starší 18 let.
 6. Každý návštěvník je povinen chovat se tak, aby nezpůsobil újmu sobě ani jiným návštěvníkům parku.
 7. Za bezpečnost dětí v parku zodpovídají jejich zákonní zástupci/zletilý doprovod. Tito jsou povinni sebe i děti s Návštěvním řádem parku a pravidly pro užívání jednotlivých stanovišť/herních prvků seznámit.
 8. Provozovatel nepřebírá žádnou zodpovědnost za škody, poranění nebo úrazy, způsobené neopatrností při pobytu v parku nebo nedodržováním tohoto řádu.
 9. Návštěvníci, kteří se chovají v rozporu se zásadami Návštěvního řádu parku, jednotlivých stanovišť/herních prvků nebo nedodržují pokyny personálu, mohou být z parku vyloučeni (vstupné se nevrací).
 10. Všechna stanoviště/herní prvky smí být používány pouze v souladu s jejich určením a při splnění stanovené věkové a váhové kategorie, jež je vyznačeno na stanovištích (minigolf, lanová dráha a na stanovišti herní sestava Budišov pro všechny ostatní herní prvky).
 11. Zákonný zástupce/zletilý doprovod je povinen předtím, než se dítě dostane do kontaktu s herními prvky parku, toto zařízení překontrolovat, zda je v pořádku z hlediska bezpečnosti hrajících si dětí.
 12. Provozovatel neodpovídá za odložené věci.
 13. V celém areálu parku platí zásada ohleduplného pobytu/pohybu v areálu a šetrného zacházení s herními prvky. Návštěvník je povinen chovat se tak, aby nezpůsobil újmu na zdraví sobě ani jiným osobám/návštěvníkům parku. Jakékoliv poškození herních prvků je návštěvník povinen ohlásit provozovateli/obsluze.
 14. Každý návštěvník ručí za škodu způsobenou úmyslným nebo nedbalostním poškozením, zničením či znečištěním parku nebo herních prvků v parku, či přivodí škodu sobě samým či jiným návštěvníkům. Kdo takto škodu způsobí, je povinen ji nahradit. Za nezletilé návštěvníky ručí jejich zákonný zástupce/zletilý doprovod.
 15. V areálu parku jsou pořizovány fotografie a audiovizuální záznamy, které mohou být zveřejněny na webových stránkách a sociálních sítích provozovatele parku a hotelu Dakol. Návštěvník svým vstupem do parku vyjadřuje svůj souhlas s pořizováním fotografií a audiovizuálních záznamů, a to pro účely zveřejnění na webových stránkách a sociálních sítích provozovatele parku a hotelu Dakol.

 

V celém areálu parku je návštěvníkům zakázáno:

 • Konzumovat vlastní jídlo
 • Kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm, konzumovat alkohol a jiné nebezpečné a návykové látky
 • Stanovat a nocovat, kromě míst k tomu předem učených
 • Jezdit na kole, koloběžce, kolečkových bruslích a jiných prostředcích. Kola je možno odložit pouze na místa pro ně určená
 • Držení a jakákoliv manipulace se střelnými, bodnými nebo sečnými zbraněmi, výbušninami, jedovatými látkami, chemikáliemi, pyrotechnickými předměty a jinými předměty, které ohrožují bezpečnost a zdraví
 • Vyhazovat či odkládat odpadky jinde, než na místa k tomu určená, jakýmkoliv způsobem znečišťovat areál parku
 • Provádět jakékoliv úpravy nebo zásahy do vybavení a zařízení parku, závadu je návštěvník povinen oznámit provozovateli parku/obsluze
 • Vstup do areálu parku a užívání herních prvků je zakázáno, pokud je terén kluzký či namrzlý nebo jsou kluzké a namrzlé herní prvky, případně jsou-li herní prvky a vybavení poškozeny či ve stavu, který brání jejich řádnému užívání

 

Do areálu parku je zákaz vstupu:

 • psům a jiným zvířatům
 • podnapilým osobám a osobám pod vlivem omamných látek či psychotropních látek

 

Všeobecné pokyny:

 • Tento Návštěvní řád je pro všechny návštěvníky závazný a nabývá platnosti dnem vyhlášení.
 • Návštěvníci jsou povinni seznámit se s tímto řádem a tento dodržovat, dbát na pořádek, čistotu a bezpečnost a dodržovat pravidla slušného chování, šetřit a chránit prostory i vybavení parku.
 • Provozovatel nenese odpovědnost za škody, vzniklé nedodržováním tohoto řádu a ostatních předpisů.
 • V případě nerespektování Návštěvního řádu parku si provozovatel vyhrazuje právo vykázat porušovatele z prostoru parku.
 • Návštěvní řád parku je součástí provozního řádu, který je dostupný na www.parkdakol.cz
 • Odpovědná osoba za provozovatele parku: Bc.Martina Totková, tel: +420 725 749 349

 

 

Projekt „Rozšíření oddechových aktivit v rámci příjezdové turistiky Hotelu DAKOL“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj.