REGULAMIN PARKU DAKOL

REGULAMIN PARKU DAKOL

Obowiązuje: od 1. 5. 2020

Firma odpowiedzialna: Výrobní dílny DAKOL, s.r.o., 735 72 Petrovice u Karviné 570, IČO: 61944696

 

 1. Sprzęt i wyposażenie Parku DAKOL służy do gier i zajęć sportowych dzieci i młodzieży.
 2. Wchodząc na teren parku, wyrażasz zgodę na zasady parku oraz zasady funkcjonowania parku i korzystania z poszczególnych stanowisk / elementów zabaw.
 3. Pobyt na terenie jest możliwy tylko w godzinach otwarcia lokalu.
 4. Przebywanie na terenie parku i korzystanie z poszczególnych stanowisk / elementów zabaw odbywa się na własne ryzyko odwiedzających.
 5. Dzieci w wieku przedszkolnym mogą wchodzić i korzystać ze sprzętu do zabawy na terenie parku tylko wtedy, gdy są pod stałym nadzorem rodziców lub innych odpowiedzialnych osób powyżej 18 roku życia.
 6. Każdy odwiedzający jest zobowiązany do zachowania się w taki sposób, aby nie wyrządzić szkody sobie ani innym odwiedzającym park.
 7. Za bezpieczeństwo dzieci w parku odpowiadają ich opiekunowie prawni / osoby dorosłe. Dorośli i dzieci są zobowiązani do zapoznania się z zasadami wizyty w parku oraz zasadami korzystania z poszczególnych stanowisk / elementów zabaw.
 8. Firma odpowiedzialna nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub obrażenia spowodowane niedbalstwem podczas pobytu w parku lub nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu.
 9. Odwiedzający, którzy zachowują się z naruszeniem zasad Regulaminu dla odwiedzających park (poszczególnych stanowisk / elementów zabaw) lub którzy nie przestrzegają instrukcji personelu mogą zostać wykluczeni z parku (opłata za wstęp nie podlega zwrotowi).
 10. Wszystkie stanowiska / elementy zabawy mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem i z zastrzeżeniem określonych kategorii wiekowych i wagowych wskazanych na konkretnych stanowiskach (minigolf, zjazd linowy i na konstrukcjí zabawowej „herní sestava Budišov“ dla wszystkich innych elementów zabaw).
 11. Opiekun / osoba dorosła musi sprawdzić sprzęt, zanim dziecko zacznie korzystać z elementów zabaw na terenie parku, aby upewnić się, że są one bezpieczne pod względem bezpieczeństwa bawiących się dzieci.
 12. Firma odpowiedzialna nie ponosi odpowiedzialności za pozostowione lub odłożone rzeczy osobiste.
 13. Na terenie całego parku obowiązuje zasada przemyślanego pobytu i ostrożnego obchodzenia się z elementami zabaw. Odwiedzający jest zobowiązany do zachowania się w taki sposób, aby nie wyrządzić krzywdy sobie ani innym osobom odwiedzającym park. Odwiedzający jest zobowiązany do zgłoszenia Firmie odpowiedzialnej wszelkich uszkodzeń elementów zabaw.
 14. Każdy odwiedzający jest odpowiedzialny za szkody spowodowane umyślnym lub niedbałym korzystaniem z elementow zabaw, lub zniszczeniem i zanieczyszczenie parku, a także odpowiada za wyrządzone szkody sobie lub innym odwiedzającym. Ktokolwiek powoduje taką szkodę, jest zobowiązany do jej naprawienia. Opiekunowie prawni/ dorośli odpowiadają za szkody wyrządzone przez dzieci za które są odpowiedzialni.
 15. Na terenie parku mogą być wykonywane zdjęcia i nagrania audiowizualne, które mogą być publikowane na stronie internetowej i portalach społecznościowych Firmy odpowiedzialnej za park i hotelu Dakol. Wchodząc na teren parku, odwiedzający wyraża zgodę na robienie zdjęć i nagrań audiowizualnych w celu publikacji na stronie internetowej i portalach społecznościowych Firmy odpowiedzialnej.

 

Na terenie całego Parku odwiedzającym zabrania się:

 • Spożywać własne jedzenie
 • Palić papierosy i obchodzić się z otwartym ogniem, spożywać alkohol i inne niebezpieczne i uzależniające substancje
 • Rozbijać namioty i nocować, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych
 • Jeździć na rowerze, hulajnodze, rolkach i innych urządzeniach do jeżdżenia. Rowery można zostawić tylko w miejscach do tego przeznaczonych
 • Posiadanie i obchodzenie się z bronią palną, ostrych narzędzi, noży, materiałów wybuchowych, trujących substancji, chemikalii, artykułów pirotechnicznych i innych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu
 • Zabrania się w jakikolwiek sposób zanieczyszczać park, śmieci należy wyrzucać tylko w miejsca do tego wyznaczone
 • Dokonywać wszelkich zmian w wyposażeniu i urządzeniach parku
 • Pobyt na terenie parku i korzystanie z elementów zabaw jest zabronione, jeśli teren jest śliski lub oblodzony, lub jeśli elementy zabaw są śliskie i oblodzone, lub jeśli elementy zabaw i wyposażenie są uszkodzone lub w stanie uniemożliwiającym ich prawidłowe użycie.

 

Wchodzenie na teren parku jest zabronione:

 • psom i innym zwierzętom
 • pijanym ludziom oraz osobom będącym pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych

 

Instrukcje ogólne:

 • Zasady te obowiązują wszystkich odwiedzających i wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.
 • Odwiedzający są zobowiązani do zapoznania się z tym regulaminem i jego przestrzeganiem, zapewnić porządek, czystość i bezpieczeństwo oraz przestrzegać zasad dobrego zachowania się, dbać i chronić pomieszczenia i wyposażenie parku.
 • Firma odpowiedzialna nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem tych zasad i innych przepisów.
 • W przypadku nieprzestrzegania regulaminu firma odpowiedzialna zastrzega sobie prawo do wyproszenia odwiedzającego z terenu parku.
 • Regulamin dotyczący zasad dla odwiedzających jest częścią zasad działań, które są dostępne na stronie www.parkdakol.cz
 • Osoba odpowiedzialna za Firme odpowiedzalną parku: Bc. Martina Totková, tel .: +420 725 749 349
Projekt „Rozšíření oddechových aktivit v rámci příjezdové turistiky Hotelu DAKOL“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj.